FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_MPiPS_logo1

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to instrument programowy i finansowy mający  wspierać  rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jest przejawem troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.  W latach 2005-2007 funkcjonował jako Program Rządowy. W  2008 w celu jego realizacji stworzono rezerwę celową budżetu państwa. W latach 2009 – 2013 podstawą funkcjonowania FIO był Program Operacyjny.

27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020, który jest podstawą do corocznej organizacji konkursu. W roku 2014, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) dofinansowano 848 projektów na kwotę 57 970 825 zł. Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. W ramach funduszu finansowane są wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacji oraz w obrębie trzech priorytetów:

Aktywne społeczeństwo;

Aktywni obywatele;

Silne organizacje pozarządowe; oraz wyodrębniony w ramach tego priorytetu komponent działań systemowych.

Maksymalny czas trwania projektu to dwa lata (do 30 listopada 2016 r.). Dotacja dla projektów wynosi od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Środki własne muszą stanowić co najmniej 10% wartości dotacji, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy, reszta to środki niefinansowe.

Share Page