Regulamin www

Regulamin serwisu www.liver.pl

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem „www.liver.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver, z siedzibą w Krakowie przy ul.Marii i Bolesława Wysłouchów 30a/43, 30-611 Kraków, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000124837, zwanym dalej Stowarzyszeniem
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Stowarzyszeniaoraz bieżących projektach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • wsparcie działalności Stowarzyszenie poprzez dokonanie płatności online;
  • przekazanie darowizn lub/i 1 %podatku poprzez funkcjonalności dostępne w serwisie;
  • logowanie do subkonta pod adresem: www.liver.pl/subkonta.
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawo ma wyłącznie Stowarzyszenie. Ich użycie bez zgody Stowarzyszenie jest zabronione. Również znak słowny i graficzny Stowarzyszenia są chronione prawem znaków towarowych.

Subkonta

 1. Serwis umożliwia logowanie do wydzielonego subkonta, zwanego dalej „Subkontem”, na którym, w zależności od określonego w umowie celu, wykazywane są wpłaty na rzecz konkretnego Podopiecznego lub innego celu charytatywnego oraz wydatki związane z realizacją celu lub udzielaną Podopiecznemu pomocą.
 2. Beneficjentem Subkonta jest podopieczny Stowarzyszenia lub inny cel charytatywny, na rzecz którego zostało ono założone na podstawie odrębnej umowy
 3. Środki wykazywane na Subkontach pochodzą od darczyńców, środków z 1% podatku lub innych wpływów określonych w statucie, uchwałach lub zarządzeniach organów Stowarzyszenia.
 4. Logowanie do Subkonta odbywa się za pomocą strony serwisu pod adresem: http://www.liver.pl/subkonta za pomocą identyfikatora(nazwa użytkownika) oraz wygenerowanego przez system  hasła.
 5. Logowanie do Subkonta umożliwia dostęp do informacji o stanie danego subkonta, operacji związanych z wpływami oraz wydatkami, przy czym stan ten aktualizowany jest w miarę możliwości na bieżąco z zaznaczaniem, że dotyczy to co najmniej 5 dni wstecz.

 

Darowizny, 1% podatku i inne wpływy

 1. W serwisie prezentowane są prośby o wsparcie finansowe poprzez darowizny, 1% podatku, płatności online na rzecz Podopiecznych oraz innych celów charytatywnych. Stowarzyszenie dokłada starań, aby darowizny i inne wpłaty były zgodne z wolą przekazującego środki. W sytuacji braku możliwości uzyskania wiedzy na temat beneficjenta darowizn, 1% podatku, darowizn online kwota jest przeznaczona na wsparcie Funduszu Leki SOS.
 2. W przypadku braku opisu operacji przychody na wyciągach bankowych z rachunków bankowych trakowane są jak darowizny.
 3. W celu weryfikacji poprawności darowizny i udzielenia informacji o obdarowanych i celu charytatywnym generowane są podziękowania-potwierdzenia wpłat, jeśli darowizna przekracza 20 zł jednorazowo lub wielokrotnie po przekroczeniu tej kwoty.
 4. Informacja o automatycznej wysyłce jest umieszczana każdorazowo na prośbie o wsparcie i jest opatrzona linkiem, prowadzącym do strony z informacją o podstawie prawnej.

 

Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej, wsparcia Podopiecznego lub innego celu charytatywnego.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl oraz paypal. Przekierowanie do dotpay.pl lub paypal.com następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności zaleca się wyrażać w złotych (PLN). W zależności od konfiguracji funkcjonalności operatora mogą to być inne waluty.
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy
  karta kredytowa lub debetowa

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną u danego operatora płatności

 1. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl oraz paypal.com
 2. Szczegółowy zakres płatności online ze strony Stowarzyszenia został uregulowany w dostępnym na stronie „Regulaminie darowizn online”

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Stowarzyszenie. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Stowarzyszenie danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124837, posiadająca numer NIP 9441380769, numer REGON 356837765.
 4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Stowarzyszenie ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: liver@liver.pl . Rozpatrywane będą one w terminie miesiąca od dnia dostarczenia.

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)