Regulamin

Regulamin darowizn online

1. Strona internetowa www.liver.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Krakowie, wpisanym w rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 0000124837, NIP 944 13 80 769 , REGON 356837765 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.
3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
5. Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych (pomoc chorym dzieciom). Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie przycisku dotpay umieszczonego na stronie Stowarzyszenia www.liver.pl.Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay;
  • karty płatnicze- realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay

6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności dotpay nie podlegają zwrotom.
7. Stowarzyszenie zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Stowarzyszenie. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A.
8. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
10. Stowarzyszenie nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
11. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)