Jak Pomagamy

Wsparcie finansowe

Pomoc Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER to głównie wsparcie finansowe.  Dostęp w Polsce do leków i specjalistycznego leczenia jest ograniczony poprzez bariery finansowe. Problem niewykupywania lekarstw przez chorych jest poważnym utrudnieniem w procesie leczenia i rekonwalescencji.  Tymczasem chore dziecko powinno być traktowanie jako świętość a do jego podstawowych praw należy zaopatrzenie w leki, by nie cierpiało, by nie czuło bólu, by się rozwijało prawidłowo i miało równy start w dorosłe życie z innymi rówieśnikami.

Pod opiekę Stowarzyszenia przyjmujemy chore dzieci na podstawie dokumentacji medycznej (kopia Kart Informacyjnych Leczenia Szpitalnego, zaświadczenia lekarskiego, wyników badań itp.) oraz prośby rodziców. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest do grona ciężko chorych dzieci, które są w trudnej sytuacji finansowej oraz życiowej a rodzina nie jest w stanie podołać trudnościom i zapewnić finanse na leczenie dziecka. Gdy rodzice nie mają pieniędzy  na leki stają przed wielkim problemem i dylematem. I w tym momencie wkracza  Stowarzyszenie, które stoi w gotowości im pomóc.  Pomagamy poprzez:

Refundacje zakupionych lekarstw na podstawie faktur/rachunków (oryginały) z danymi Stowarzyszenia czyli:

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER
ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków
NIP 944 13 80 769

W polu uwagi lub innym konieczny dopisek:  imię i nazwisko Podopiecznego

Zakup lekarstw przez Stowarzyszenie i dostarczenie ich na adres zamieszkania Podopiecznego. Aby było to możliwe niezbędne są oryginały recept oraz prośba z podanym adresem, gdzie dostarczyć leki. Recepty muszą być poprawnie wystawione i aktualne. Nie realizujemy recept, które są niekompletne, bez pieczątek i podpisów wystawiającego lekarza, bez zapisanego sposobu dawkowania lekarstwa.

Płatność przelewem aptece za zakupione leki. Jeśli apteka zgodzi się na płatność przelewową przez Stowarzyszenie możliwy jest zakup przez rodzica/Podopiecznego i następnie uiszczenie zapłaty przelewem. Do faktur należy dostarczyć kopie recept na leki dostępne na recepty.

Otwarcie subkonta dla Podopiecznego, gdzie gromadzone są wpłaty w postaci darowizn, 1% podatku oraz koszty związane z udzielaniem pomocy (wydatki na lekarstwa, sprzęt medyczny, turnusy rehabilitacyjne i rehabilitację, specjalistyczne leczenie w Polsce i zagranicą).

Karty płatnicze przeznaczone na zakup leków. W 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 r. realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie grant charytatywny RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, polegający na udostępnianiu kart służących jako środek płatniczy w wybranych aptekach w Polsce. W 2018 r. Stowarzyszenie nie dysponuje kartami i ta forma pomocy jest już nieaktualna.

Co potrzebujemy, aby pomóc

Abyśmy mogli pomóc potrzebujemy kilku dokumentów:

Dokumentacje medyczna: karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, wyniki badań potwierdzające chorobę dziecka.  Ponieważ pomagamy chorym dzieciom potrzebujemy wiedzieć na co dziecko choruje.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku dziecka. Chcąc pomóc musimy mieć co najmniej  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna. Bardzo prosimy również rodziców  o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciu, które też chcielibyśmy mieć.  Szanujemy decyzję o odmowie wykorzystania wizerunku dziecka/Podopiecznego ale zgoda niestety determinuje możliwość udzielenia pomocy. Udzielenie pomocy dziecku oznacza przetwarzanie danych a na to Stowarzyszenie jako administrator danych osobowych zgodę musi posiadać. Jest to podstawowe prawo wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i nie mamy na nie wpływu.

Poniżej druk zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dziecka:

oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku dziecka

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że dane osobowe są bezpieczne, nie są nigdzie na zewnątrz udostępniane a środki ochrony wynikające z art. 36-39 (u. o o.d.o) spełnione. Dane dotyczące zdrowia Podopiecznych są traktowane z najwyższą atencją, jest powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a każda informacja o stanie zdrowia na stronie internetowej została udzielona na podstawie pisemnej zgody rodzica/Podopiecznego.

Informacja o sytuacji życiowej i finansowej rodziny. Chcielibyśmy, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, jednakże o udzieleniu pomocy nie decyduje wysokość dochodu/przychodu na osobę. Staramy się pomóc jak największej ilości osób w zakresie przynajmniej minimalnym. Stąd najczęściej pomagamy rodzinom wielodzietnym,  rodzinom niepełnym, korzystającym z zasiłków i pomocy państwa. Nierzadko darczyńcy chcą przekazać pomoc dzieciom z określonych obszarów, żyjących poniżej granicy ubóstwa i wówczas mamy możliwość pomocy ponieważ taką informację mamy. Dlatego im więcej wiemy o sytuacji rodzin, tym więcej możemy pomóc. Oczywiście dane te nie są udostępniane na zewnątrz i służą tylko celom udzielenia pomocy.

Zaświadczenie o wysokości salda/zebranych środków w innej organizacji. Wielu z naszych Podopiecznych korzysta z pomocy innych organizacji i nie mamy nic przeciwko temu. W ramach rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego kontakty z innymi organizacjami są czymś normalnym i wskazanym.  Niestety sytuacja, w której Podopieczny posiadający środki na subkoncie w innej fundacji/stowarzyszeniu i proszący jednocześnie nas o pomoc finansową jest nie do zaakceptowania przez Stowarzyszenie.  Doprowadza to uszczuplania funduszy przeznaczonych dla ciężko chorych dzieci, nie posiadających pieniążków w innych organizacjach i tym samym pozostawiających ich bez możliwości kupna leków.  Aby zatem skorzystać z pomocy Stowarzyszenia niezbędne jest dosłanie zaświadczenia o wysokości zebranych środków w innej organizacji.  Jeżeli przekraczają one kwotę 1500 zł (zgodnie z decyzją Zarządu z listopada 2013) pomoc jest zawieszona i informujemy, aby do tej organizacji zwracać się z prośbą o wsparcie finansowe. Jeśli brakuje tych środków na lekarstwa (kwota poniżej 1500 zł), to wtedy pomożemy.

Zapewnienie gwarancji finansowych w razie konieczności leczenia zagranicznego. W większości przypadków leczenie zagraniczne wymaga przedłożenia zapewnienia finansowego w szpitalu/klinice zagranicznej przez Stowarzyszenia. Może ono mieć formę depozytu na rachunku finansowym szpitala, zobowiązania do zapłaty czy akredytywy. Zazwyczaj leczenie (transplantacja wątroby, transplantacja płuc, różne operacje) jest bardzo kosztowne i nie zawsze udaje się uzyskać dofinansowanie polskiego płatnika (NFZ). Wiąże się to z uruchomieniem zbiórki dedykowanej dla Podopiecznego.

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)