Wolontariat

Wolontariuszu, Wolontariuszko !

Czujesz, że możesz pomóc?
Chcesz, aby świat był odrobinkę lepszy ?
Życzysz sobie, aby Twój wysiłek ktoś docenił ?
Chcesz poświęcić swój czas i energię na pożyteczne działanie?

Jeśli na powyższe pytania pojawia się choć jedno TAK (najlepiej 4xTAK) i towarzyszy mu zapał oraz energia zachęcamy do wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, organizacji która istnieje już ćwierć wieku i pomaga chorym dzieciom, głównie tym z chorą wątrobą i po przeszczepach organu.

Potrzebujemy pomocy ludzi Wielkiego Serca, którzy czują potrzebę działania i pomagania. Z chęcią skorzystamy z Twojego zaangażowania i zaprosimy Cię do realizacji różnych zadań. Co możesz dostać w zamian:

– świadomość uczestniczenia w czymś pożytecznym;

– nabycia nowych doświadczeń i umiejętności (i może kwalifikacji ?), które zaowocują w przyszłości czymś pozytywnym bo dobro zawsze powraca;

– kontakt z ludźmi pozytywnie zakręconymi i chętnymi do współpracy, ale też poznanie ludzkich nieszczęść i tragedii;

– otrzymanie od Stowarzyszenia ślicznej laurki (zaświadczenia 🙂 ) , podsumowującej Twój wysiłek i potwierdzający odbycie wolontariatu;

Prawa wolontariusza/wolontariuszki

 Wolontariat został prawnie uregulowany przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej zwany ustawą (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art. 2. pkt 3), przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia art. 42  ust. 3. W przypadku braku uregulowań ustawowych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Uprawnienia Wolontariusza:

  • Prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach.
  • Zawarcie pisemnego porozumienia jeśli wolontariusz tego zażąda lub jeśli  pomaga przez okres ponad 30 dni. Porozumienie jest dokumentem, który określa sposób, zakres i czas wykonywania świadczeń woluntarystycznych oraz przewiduje możliwość rozwiązania umowy.
  •  Bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wykonywania świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniane przez korzystającego, w przypadku wolontariatu świadczonego dłużej – przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).
  • W przypadku gdy wolontariusz wykonuje świadczenia na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

W myśl art. 50 ustawy, wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz organizacji  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Z punktu widzenia prawa podatkowego za przychód nie uznaje się:

  • wartości świadczeń wolontariuszy na rzecz organizacji – art.12. ust. 4, pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)
  • wartości świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy, od organizacji – wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego (szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, środków ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie n.w.) – art. 21 ust. 1, pkt 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wartości świadczeń otrzymanych od wolontariuszy przez osoby fizyczne – beneficjentów organizacji – art. 21 ust. 1, pkt 117 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kogo teraz potrzebujemy ? Bądź wolontariuszem w wolnej chwili

Praca wolontariuszy może mieć różny wymiar. Nie oczekujemy zaangażowania pełnoetatowego lecz pomocy w stopniu na jaki pozwalają Ci twoje możliwości i chęci. Na początek może to być dorywcza i  krótka pomoc  w realizacji celów naszego Stowarzyszenia. Czasem wystarczy 15 min czy 2 godziny w wolny dzień – ale tylko wtedy jeśli znajdziesz czas. Sam dobierzesz w porozumieniu z nami ramy współpracy. Wolontariat to zajęcie charytatywne dla praktycznie wszystkich grup wiekowych: młodzieży, studentów, osób dorosłych czy emerytów przez okrągły rok: wakacje, zimę, ferię czy rok szkolny.

Możesz pomóc w:

* Wprowadzaniu danych do komputera i archiwizacji dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia. Pomoc polegałaby na wprowadzeniu najważniejszych danych tekstowych do tabeli  edytora tekstowego w celu archiwizacji oraz następnie nieodwracalne niszczenie dokumentów.

* Konfigurowaniu i tworzeniu wielojęzykowej wersji strony internetowej www.liver.pl (angielski, niemiecki, francuski). Stowarzyszenie zakupi profesjonalną wtyczkę do  konfiguracji strony internetowej w języku obcym, która następnie musiałaby być skonfigurowana do wordpressa.

* Monitorowaniu i nadzorze nad pozycjonowaniem liver.pl w ramach Programu Google dla Organizacji Non-Profit. Oprócz Google Adgrants Google oferuje dostęp do bezpłatnych wersji płatnych usług Google, a także do specjalnych funkcji przeznaczonych dla organizacji non-profit Google Apps dla Organizacji Non-profit. Te narzędzia ułatwiają dotarcie do nowych darczyńców i wolontariuszy, sprawniejszą pracę i zmotywowanie sympatyków do działania.

* Pomoc w prowadzeniu i rozwoju social media (Facebook, Twitter, google+, youtube). Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania profesjonalnych i nowatorskich narzędzi w ramach grantów Google. Szczególnie zależy nam na rozwoju kanału you tube oraz opracowywaniu materiałów filmowych Program YouTube dla organizacji non-profit

 Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu: wolontariat@liver.pl lub telefonicznie.

Stowarzyszenie LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)